Medgeneracijska koalicija Slovenije je koalicija, ki si prizadeva za boljše sodelovanje in razumevanje med različnimi generacijami. Njen namen je ustvariti boljšo prihodnost za vse generacije v Sloveniji in se soočiti s problemi, s katerimi se soočajo ljudje v različnih življenjskih obdobjih.

Medgeneracijska koalicija Slovenije združuje predstavnike vseh starostnih skupin – od mladih do starejših – in poskuša preseči stereotipe in predsodke, ki pogosto vplivajo na medgeneracijske odnose. Zavzema se za odprt dialog in sodelovanje med generacijami, ki lahko pripomoreta k večji socialni koheziji in boljšemu medsebojnemu razumevanju. Sestavljamo jo koalicijske partnerice: Dijaška organizacija Slovenije, Študentska organizacija Slovenije, Mladinski svet Slovenije in Zveza društev upokojencev Slovenije, ki smo hkrati tudi njene ustanoviteljice.

Koalicija se osredotoča na številne teme, ki so pomembne za vse generacije. To vključuje dostop do stanovanj, zdravstveno varstvo, izobraževanje, delo, socialno varstvo, kulturo in okolje. Poleg tega koalicija spodbuja medgeneracijsko sodelovanje in solidarnost, kar lahko izboljša kakovost življenja vseh ljudi v Sloveniji.

Medgeneracijska koalicija Slovenije se zaveda, da so nekatere skupine ljudi v Sloveniji bolj ranljive od drugih, zato si prizadeva za zagotavljanje enakih možnosti za vse. Sodeluje z različnimi organizacijami in institucijami, da bi prispevala k reševanju problemov, s katerimi se srečujejo različne starostne skupine.

V skladu s svojim poslanstvom Medgeneracijska koalicija Slovenije organizira številne dogodke in dejavnosti, namenjene spodbujanju medgeneracijskega dialoga in sodelovanja. Ti vključujejo okrogle mize, delavnice, predavanja in kulturne prireditve. 

V sklepu lahko rečemo, da je Medgeneracijska koalicija Slovenije pomembna iniciativa, ki prispeva k večjemu medgeneracijskemu sodelovanju in razumevanju v Sloveniji. S svojim delovanjem se trudi za boljšo prihodnost za vse generacije v državi in spodbuja k večji solidarnosti in enakosti med različnimi skupinami ljudi.

Ljubljana, predsedniška palača. Predsednica republike Nataša Pirc Musar je sprejela predstavnike koordinacijskega odbora MeKoS, ki ga sestavljajo člani Dijaške organizacije Slovenije, Mladinskega sveta Slovenije, Študentske organizacije Slovenije in Zveze društev upokojencev Slovenije.

O(b) ustanovitvi

Decembra 2017 so Dijaška organizacija Slovenije, Mladinski svet Slovenije, Študentska organizacija Slovenije in Zveza društev upokojencev Slovenije podpisale Dogovor o medgeneracijskem sodelovanju, s katerim so se med drugim zavezale, da bodo s skupnimi močmi oblikovale predloge za zmanjševanje socialne neenakosti v družbi ter za zagotavljanje socialne in dohodkovne varnosti v vseh življenjskih obdobjih, se zavzemale za aktivno vključevanje mladih in starejših v ekonomsko, družbeno ter politično življenje in za aktiven prenos znanj in izkušenj med generacijami.

Mesec za tem so organizacije ustanovile koordinacijski odbor t.i. Medgeneracijske koalicije Slovenije (MeKoS).  Prvi predsednik MeKoS s 6-mesečnim mandatom je postal takratni predsednik MSS Tin Kampl. Koordinacijski odbor MeKoS šteje 8 članov, in sicer po 2 predstavnika oz. predstavnici vsake sodelujoče organizacije. Ob svoji ustanovitvi si je MeKoS zadal naslednja prednostna področja dela: trg dela, izobraževanje, stanovanjska problematika in volilna zakonodaja. Med prioritetne vsebine pa so uvrstili boj proti prekarizaciji, vseživljenjsko učenje, medgeneracijski prenos znanj v podjetju in družbi, zagotavljanje večjega fonda neprofitnih stanovanj, uvedbo državljanske vzgoje v srednje šole in razpravo o spremembi volilne zakonodaje v smeri večjega vpliva posameznika na izvoljene kandidate.

Skip to content